Datablader
HMS - DATABLAD
Revisjonsdato: 28.02.02
Datablad nr:
 
 
 
STHAMEX-AFFF-P 3%
 
 
1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA
 
 
 
 
Handelsnavn STHAMEX-AFFF-P 3%
Synonymer
Kjemisk navn
Artikkel nr Dekl.nr.
Gruppe CAS nr.
EC-nr Indeks nr.
Resept nr Formel
Leverandør PRESTO BRANNTEKNIKK AS
Breiflåtveien 15
Postboks 1096 Hillevåg
4095 STAVANGER
Tlf: 51 58 34 11 Fax: 51 58 23 99
Omsetter
 
Ansvarlig Arne Gabrielsen
 
Anvendelse Brannskum
Utarbeidet av HMS Logiconsult A/S v/GV
 
 
 
2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING
 
 
Ingrediens ........................ CAS-nr Innhold FB FH FM R-Setninger
HYDROKARBONER < 22% Aromater. 68185-09-9 <10 Xi R 36/37/38-65
FLUORFORBINDELSE 459-57-4 <10 Xi R-36/37/38
Etylenglykol 107-21-1 <8 Xn 22
 
 
 
Tegnforklaring FB/FH/FM=Fareklasse brann/-helse/-miljø, Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende,
IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig ,F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, M=Arve- stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftftremkallende, R=Reproduksjonsskadelig.
 
 
Ingrediens- kommentarer Vannbasert
 
 
3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER
 
 
 
Unngå kontakt med øyne og hud.

Ved oppvarming til temp.> 200 °C dannes giftige spalteprodukter (halogenerte forbindelser).


OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.
 
 
4. FØRSTEHJELPSTILTAK
 
 
 
Annen informasjon Flytt den skadde fra eksponeringskilden. Gi aldri mat eller drikke til bevisstløs person.
 
 
Innånding Frisk luft og hvile.
 
Hudkontakt Fjern tilsølt tøy. Vask huden med vann og såpe. Tilsølt/ forurenset tøy vaskes før fornyet bruk.
Øyekontakt Skyll øyeblikkelig med vann i 10-15 min. Hold øynene åpne. Kontakt lege ved fortsatt irritasjon.
 
 
Svelging Drikk vann eller melk. Fremkall ikke brekninger.
 
Informasjon til helsepersonell -
 
Helsekontroll
 
5. TILTAK VED BRANNSLUKKING
 
 
 
Passende slukningsmidler Produktet er et brannslukningsmiddel i seg selv
 
 
Uegnede slukningsmidler -
 
Brann og eksplosjonsfarer -
 
 
Personlig verneutstyr -
 
Annen informasjon -
 
6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP
 
 
 
Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Unngå øyekontakt. Unngå hudkontakt. Bruk personlig verneutstyr, se kap.8
 
 
Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø Ved øving unngå spredning til grunnvann.
Aborberes med sand, dolomitt, jord e.l. Oppsamles. Konsetrert produkt innleveres til godkjent mottakssted/ firma. Se kap. 13. Røyking forbudt.
 
 
Egnede metoder for skadebegrensning og opprenskning Blandes med vulkanaske, jord, sand, kiselgur, eller annet passende middel og samles opp. Små eller mindre mengder spyles bort med mye vann.
 
 
Annen informasjon -
 
 
7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING
 
 
 
Spesielle egen- skaper og farer Ingen spesielle.
 
 
Håndterings- veiledning Bruk doseringspumper ved overføringer. Unngå sprut. Unngå øyekontakt. Unngå hudkontakt. Bruk personlig verneutstyr, se kap.8. Ved oppvarming til Temp.> 300 ° dannes giftige halogenerte forbindelser. Viktig med god personlig hygiene, særlig ved rulling av sigaretter. Røyking forbudt.
 
Lagringsanvisning Lagres mellom -10 til 50°C i originalemballasje. Oppbevares utilgjengelig for barn.
 
Annen informasjon
 
 
8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR
 
 
 
Administrative normer Ingrediens .................................. Adm.Norm. Enhet
HYDROKARBONER < 22% Aromater. 275 mg/m3
Etylenglykol 63.5 mg/m3
 
 
 
Forebyggende tiltak Anvend hansker og briller ved håndtering av konsentrat. Mulighet for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen. Alt ny-innkjøpt personlig verneutstyr skal være CE-merket. Unngå hudkontakt. Unngå øyekontakt. Gå ikke med tøy som er gjennomtrukket av kjølemidlet.
 
 
Åndedrettsvern Normalt ikke nødvendig.
 
Øyevern Anvend vernebriller ved håndtering av konsentrat
 
Håndvern Bruk hansker av gummi eller plast.
 
Hudvern Ved risiko for direktekontakt eller sprut bør verneklær benyttes. Gå ikke med gjennomfuktete verneklær.
 
 
Annen informasjon
 
 
9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
 
 
Produktets form Væske Lukt Karakteristisk.
Farge lysegul/brun Oppløselig i Vann
Smelte/frysepunkt -10 °C Kokepunkt ca 100 °C
Tetthet 1.04 g/cm³ Flammepunkt >100°C
Eksplosjonsområde Ikke eksplosivt pH (kons.) 6,5-7,5
Løselighet i vann Blandbar Molmasse
Damptrykk Viskositet max 5 mm²/s
Metningskons. Tenntemperatur
Dekomponeringstemp. Luktegrense
pH løsning - Damptetthet (luft=1)
Vannreaktivitet Luftreaktivitet
Rel.Ford.Hastighet
Annen informasjon
 
 
10. STABILITET OG REAKTIVITET
Stabilitet Produktet er stabilt Unngå oppvarming til temp.>200 °C.
Reagerer med Ingen spesielle reaksjoner.
 
 
Farlige spaltnings- produkter Ved temperaturer over 300 °C dannes det farlige spaltningsprodukter (toksiske fluorforbindelser).
 
 
Annen informasjon
 
 
11. HELSEFAREOPPLYSNINGER
 
 
 
Annen informasjon -
 
 
Innånding Unngå innånding.
 
 
Hudkontakt Kan irritere huden.
 
 
Øyekontakt Kontakt med øynene kan gi irritasjon og svie.
 
 
Svelging Gir irritasjon og ubehag i mage tarmsystem.
 
 
Kroniske effekter -
 
 
Allergi -
 
 
Arvestoff -
 
 
Kreft -
 
 
Reproduksjons- skade -
 
 
Annen toksikologisk informasjon -
 
 
Oral toksisitet Ikke kjent
 
 
Dermal toksisitet Ike kjent
 
 
Inh.toksisitet Ikke kjent
 
 
12. MILJØOPPLYSNINGER
 
 
 
Mobilitet -
 
 
Nedbrytbarhet Produktet er biologisk nedbrytbart. Ca. 95 % etter 19 dager.
 
 
 
 
 
 
Akkumulering -
 
Økotoksisitet Fisketoksisitet (LC50) : ca 1700 mg/l (DIN 38412 del 15)
COD: ca 11000 mg/l (3% løsning, ikke konsentrert)
BOD5: ca 7100 mg/l (3% løsning, ikke konsentrert)
 
 
Andre skadevirkninger -
 
 
Annen informasjon -
 
 
13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL
 
 
 
Fjerning av rester og avfall Konsentrert produkt behandles som spesialavfall.
Bruksløsning under 1m³ handteres som vanlig avløpsavafall.
 
 
Spesialavfalls- gruppe H-4
 
 
14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT
 
ADR (vei) UN Nr: - Klasse Fareseddel
 
Farlig gods Nei Farenr.
Marg nr
 
RID (jernbane) UN Nr: - Klasse Etikett
 
Farlig gods Nei Farenr.
 
IMDG (sjø) UN Nr: - Side Forp.gr.
 
Farlig gods Nei MFAG Sub.risk
Klasse Etikett
EmS Marine poll.
 
IATA(fly) UN Nr: - Klasse Etikett
 
Farlig gods Sub.risk Forp.gr.
 
Proper shipping name
 
 
Annet
 
 
15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER
 
Yl-gruppe -
Yl-tall -
 
R-setninger -
 
S-setninger S2 - OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.
S-24/25 Unngå kontakt med huden og øynene.
 
 
Referanser Forskrifter om helsefare-,brannfare, eksplosjonsfare, miljøfare -merking med veiledning. 1998. Norsk Stoffliste,(SFT,Arbeidstilsynet, DBE, Oljedirektoratet). 1998. Administrative normer, best.nr.361. YL-merking, best.nr. 431. Norske og svenske hanskeguider. Transport av farlig gods: ADR,RID,IMDG,IATA. Forskrifter om spesialavfall av 1994, inkl.endringer av 1996 (Miljøverndep.) Arbeidstilsynets brosjyrer om verneutstyr inkl. åndedrettsvern(best.nr. 539)
 
 
Annen informasjon
 
 
16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE
 
 
 
Informasjonskilder
 
 
Andre opplysninger HMS Logiconsult har ikke ansvar for feil og mangler i opplysninger fra produsent/leverandør. Produsent/leverandør oppgitt i seksjon 1 i HMS databladet er juridisk ansvarlig for databladets innhold.

Punkter som ikke er relevant for produktet er markert med "-".

GODKJENT ETTER NORSK REGELVERK.

Dato: Signatur:HMS Logiconsult AS
Fabrikkveien 27
4033 Stavanger
Tlf: 51 57 80 05 Fax: 51 57 80 06
www.hmslogiconsult.com.
 
 
Brukerens anmerkninger
 
Erstatter Første gang utgitt: 28.02.02
 
Databladet er utarbeidet ved hjelp av HMS-sensor