Datablader
HMS - DATABLAD
Revisjonsdato: 03.01.02
Datablad nr:
 
 
 
CENTRIMAX BE30 / BE30S
 
 
1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA
 
 
 
 
Handelsnavn CENTRIMAX BE30 / BE30S
Synonymer
Kjemisk navn
Artikkel nr Dekl.nr.
Gruppe CAS nr.
EC-nr Indeks nr.
Resept nr Formel
Leverandør PRESTO BRANNTEKNIKK AS
Breiflåtveien 15
Postboks 1096 Hillevåg
4095 STAVANGER
Tlf: 51 58 34 11 Fax: 51 58 23 99 Nødtelefon 1: Giftinfo: 22 59 13 00
Omsetter
 
Ansvarlig Gunnar Løkkeberg
 
Anvendelse Pulver for brannslukking
25 kg. sekk
Utarbeidet av HMS Logiconsult AS
 
 
 
2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING
 
 
Ingrediens ........................ CAS-nr Innhold FB FH FM R-Setninger
Kalsiumkarbonat / kalkstein/ dolomi
tt 1317-65-3 ? Xi 36-38
NATRIUMHYDROGENKARBONAT 144-55-8 ? IK
 
 
 
Tegnforklaring FB/FH/FM=Fareklasse brann/-helse/-miljø, Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende,
IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig ,F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, M=Arve- stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftftremkallende, R=Reproduksjonsskadelig.
 
 
Ingrediens- kommentarer Produktet inneholder mindre mengder tilsetninger, som ikke bidrar til klassifisering, merking eller andre farlige egenskaper.
Nr.1 ,2 Klass. Merck
 
 
3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER
 
 
 
Produktet vurdert til Ikke-klassifiseringspliktig

Kan irritere øynene. luftveiene og huden.

Oppbevares utilgjengelig for barn.
 
 
4. FØRSTEHJELPSTILTAK
 
 
 
Annen informasjon Behov for øyeblikkelig legehjelp vurderes som lite aktuelt. Generell symptomatisk førstehjelp: Hold pasienten varm og i ro. Ved bevisstløshet løses stramme klær og pasienten legges i stabilt sideleie. Gi ikke drikke til bevisstløs person. Sørg for åpne luftveier, evt. kunstig åndedrett eller hjertekompresjon.
 
 
Innånding Sørg for frisk luft. Søk lege i tilfelle vedvarende ubehag.
 
Hudkontakt Stoff på huden skylles vekk med vann. Ved tørrhet, bruk en vanlig hudkrem.
Øyekontakt Skyll med rikelig mengde vann i minst 15 minutter. Løft øyelokkene, men ikke gni. Fortsett skyllingen til irritasjonen gir seg. Søk lege i tilfelle vedvarende smerte eller synsforstyrrelse.
 
 
Svelging Skyll munnen og drikk et par glass vann. Unngå brekninger.
 
Informasjon til helsepersonell -
 
Helsekontroll
 
5. TILTAK VED BRANNSLUKKING
 
 
 
Passende slukningsmidler Ikke relevant. Produktet er et brannslukningsmiddel.
 
 
Uegnede slukningsmidler -
 
Brann og eksplosjonsfarer Ingen brann- eller eksplosjonsfare kan forårsakes av dette produktet.
 
 
Personlig verneutstyr -
 
Annen informasjon -
 
6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP
 
 
 
Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av støv.
 
 
Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø Ved utslipp til vann vil produktet synke og langsomt oppløses. Ingen spesielle tiltak ansees nødvendig ved mindre utslipp. Selv større utslipp til vann eller jord ansees ikke å medføre fare for miljøskade.
 
 
Egnede metoder for skadebegrensning og opprenskning Søl fjernes fortrinnsvis mekanisk eller med støvsuger og samles i tett emballasje. Fuktig pulver skal ikke oppbevares i tett lukket emballasje, da det kan utvikles karbondioksyd og dermed overtrykk. Mindre mengder kan spyles til kloakkavløp med mye vann.
 
 
Annen informasjon
 
 
7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING
 
 
 
Spesielle egen- skaper og farer -
 
 
Håndterings- veiledning Følg bruksanvisningen. Unngå unødig støving. Unngå innånding av støv og unødig kontakt med hud og øyne. Sørg for god ventilasjon. Øyespyler tilgjengelig på arbeidsplassen.
 
Lagringsanvisning Lagres på et tørt sted i tett originalemballasje. Unngå vibrasjoner som kan komprimere produktet. Unngå direkte kontakt med syrer og andre brannslukningsmidler. Temperaturstabil fra -60 til +55°C. Under disse betingelser er produktet lagringsbestandig i minst 5 år. Holdes vekk fra matvarer og dyrefor.
 
Annen informasjon
 
 
8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR
 
 
 
Administrative normer Ingrediens .................................. Adm.Norm. Enhet
Kalsiumkarbonat / kalkstein/ dolomitt 10 mg/m3
NATRIUMHYDROGENKARBONAT 10 mg/m3
 
 
 
Forebyggende tiltak Alt personlig verneutstyr skal være CE-merket. Øyespyler skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Unngå innånding av støv. Mekanisk ventilasjon kan være nødvendig.
 
 
Åndedrettsvern Bruk støvfiltermaske - P2 - ved arbeid som kan medføre fare for innånding av støv.

Administrative Normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet 1996):
Sjenerende støv (totalstøv): 10 mg/m3.
 
Øyevern Bruk briller ved arbeid som kan medføre fare for at stoffet kommer i øynene. Øyedusj bør være tilgjengelig.
 
Håndvern Ved lengre tids kontakt, bruk egnede vernehansker.
 
Hudvern Normalt ikke påkrevet ved vanlig håndtering. Bruk egnede verneklær for brannslukking.
 
 
Annen informasjon
 
 
9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
 
 
Produktets form Finmalt lettflytende pulver Lukt Helt luktfri
Farge Hvit Oppløselig i Uløselig i organiske løsemidler
Smelte/frysepunkt - Kokepunkt -
Tetthet 1,1 - 2,2 g/cm3 Flammepunkt
Eksplosjonsområde - - - pH (kons.) -
Løselighet i vann Løselig Molmasse
Damptrykk - Viskositet -
Metningskons. Tenntemperatur -
Dekomponeringstemp. 270°C Luktegrense
pH løsning ca. 8 (5% i vann) Damptetthet (luft=1) -
Vannreaktivitet Luftreaktivitet
Rel.Ford.Hastighet
Annen informasjon
 
 
10. STABILITET OG REAKTIVITET
 
 
 
Stabilitet -
 
 
Reagerer med Normalt stabil. Dekomponerer ved oppvarming med utvikling av karbondioksyd. Fare for trykkøkning i lukket emballasje. Reagerer raskt med sterke syrer. Unngå kontakt med fuktighet.
 
 
Farlige spaltnings- produkter Ingen spesielt farlige nedbrytningsprodukter.
 
 
Annen informasjon
 
 
11. HELSEFAREOPPLYSNINGER
 
 
 
Annen informasjon Produktet ansees ikke helsefarlig ved normal bruk.
 
 
Innånding Innånding av pulver vil virke uttørrende på slimhinnene og kan medføre irritasjon. Administrativ norm for generende støv er 10 mg/m³.
 
 
Hudkontakt Produktet ansees ufarlig ved hudkontakt, selv om langvarig kontakt kan medføre uttørring og dermed større risiko for irritasjon.
 
 
Øyekontakt Stoff i øynene vil virke noe irriterende, men medfører liten risiko for alvorlig skade.
 
 
Svelging Svelging vil kunne forårsake lett irritasjon av slimhinnene i munn og svelg. Ingen forgiftningsfare.
 
 
Kroniske effekter -
 
 
Allergi -
 
 
Arvestoff -
 
 
Kreft -
 
 
Reproduksjons- skade -
 
 
Annen toksikologisk informasjon -
 
 
Oral toksisitet >4000 mg/kg Rotte
 
 
Dermal toksisitet Ikke kjent
 
 
Inh.toksisitet Ikke kjent
 
 
12. MILJØOPPLYSNINGER
 
 
 
Mobilitet Produktet er lett løselig i vann.
 
 
Nedbrytbarhet Produktet er biologisk lett nedbrytbart.
 
 
 
 
 
 
Akkumulering Ingen fare for bioakkumulering.
 
Økotoksisitet Ikke økotoksisk.
 
 
Andre skadevirkninger -
 
 
Annen informasjon -
 
 
13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL
 
 
 
Fjerning av rester og avfall Ikke klassifisert som spesialavfall. Rester leveres til offentlig fyllplass eller egnet behandlingsanlegg. Vannløsning kan slippes i kloakkavløp.
 
 
Spesialavfalls- gruppe -
 
 
14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT
 
ADR (vei) UN Nr: - Klasse Fareseddel
 
Farlig gods Nei Farenr.
Marg nr
 
RID (jernbane) UN Nr: - Klasse Etikett
 
Farlig gods Nei Farenr.
 
IMDG (sjø) UN Nr: - Side Forp.gr.
 
Farlig gods Nei MFAG Sub.risk
Klasse Etikett
EmS Marine poll.
 
IATA(fly) UN Nr: - Klasse Etikett
 
Farlig gods Nei Sub.risk Forp.gr.
 
Proper shipping name
 
 
Annet
 
 
15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER
 
Yl-gruppe -
Yl-tall -
R-setninger Ingen R-setning angitt.
 
S-setninger S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn.
S-22 Unngå innånding av støv.
S-51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder.
 
 
Referanser Forskrifter om helsefare-, brannfare, eksplosjonsfare, miljøfare merking med veiledning, 1998; "Norsk Stoffliste", SFT, Arbeidstilsynet, DBE, Oljedirektoratet, 1998; "Administrative normer", Best.nr.361; "YL-merking", best.nr. 431; "Hansekguiden", Arbeidsmiljøforlaget; "Transport av farlig gods", ADR,RID,IMDG,IATA, "Forskrifter om spesialavfall", Miljøverndep., 1999, Arbeidstilsynets brosjyrer om verneutstyr inkl. åndedrettsvern (Best.nr. 539).
 
 
Annen informasjon
 
 
16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE
 
 
 
Informasjonskilder
 
 
Andre opplysninger HMS Logiconsult har ikke ansvar for feil og mangler i opplysninger fra produsent/leverandør. Produsent/leverandør oppgitt i seksjon 1 i HMS databladet er juridisk ansvarlig for databladets innhold.

Punkter som ikke er relevant for produktet er markert med "-".

Godkjent av HMS Logiconsult i henhold til Oljeindustriens Landsforening (OLF) ordning for kvalitetssikring av HMS-datablader.

Dato: Signatur:HMS Logiconsult AS
Fabrikkveien 27
4033 Stavanger
Tlf: 51 57 80 05 Fax: 51 57 80 06
www.hmslogiconsult.com.
 
 
Brukerens anmerkninger
 
Erstatter Første gang utgitt:
 
Databladet er utarbeidet ved hjelp av HMS-sensor