Datablader
HMS - DATABLAD
Revisjonsdato: 03.01.02
Datablad nr:
 
 
 
Centrimax BC30/ BC30S
 
 
1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA
 
 
 
 
Handelsnavn Centrimax BC30/ BC30S
Synonymer
Kjemisk navn
Artikkel nr Dekl.nr.
Gruppe CAS nr.
EC-nr Indeks nr.
Resept nr Formel
Leverandør PRESTO BRANNTEKNIKK AS
Breiflåtveien 15
Postboks 1096 Hillevåg
4095 STAVANGER
Tlf: 51 58 34 11 Fax: 51 58 23 99 Nødtelefon 1: Giftinfo: 22 59 13 00
Omsetter
 
Ansvarlig Gunnar Løkkeberg
 
Anvendelse Pulver for brannslukking
25 kg sekk
Utarbeidet av HMS Logiconsult A/S
 
 
 
2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING
 
 
Ingrediens ........................ CAS-nr Innhold FB FH FM R-Setninger
Natriumbikarbonat 144-55-8 ? IK
Kalsiumkarbonat / kalkstein/ dolomi
tt 1317-65-3 5-20 Xi 36-38
 
 
 
Tegnforklaring FB/FH/FM=Fareklasse brann/-helse/-miljø, Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende,
IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig ,F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, M=Arve- stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftftremkallende, R=Reproduksjonsskadelig.
 
 
Ingrediens- kommentarer nr.1: Klass Merck
nr.2: Klass: SAX
Produktet inneholder flere ingredienser som enten er Ikke-klassifiseringspliktige eller finnes i så små mengder at de ikke er oppgavepliktige. HMS Logiconsult AS har sett og vurdert hele sammensetningen.
 
 
3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER
 
 
 
Vurdert ikke-merkepliktig.

Kan irritere øyne, luftveier og huden.

Oppbevares utilgjengelig for barn.
 
 
4. FØRSTEHJELPSTILTAK
 
 
 
Annen informasjon Behovet for øyeblikkelig legehjelp vurderes som lite aktuelt. Generell symptomatisk førstehjelp: Hold pasienten varm og i ro. Ved bevisstløshet løses stramme klær og pasienten legges i stabilt sideleie. Gi aldri mat eller drikke til bevisstløs person. Sørg for åpne luftveier, evt kunstig åndedrett eller hjertekompresjon.
 
 
Innånding Sørg for frisk luft og hvile.
 
Hudkontakt Tilsølt hud vaskes straks med lunket vann. Ved tørrhet brukes en vanlig hudkrem.
Øyekontakt Skyll med mye rent vann i minst 15 minutter. Hold øyene åpne, men ikke gni. Kontakt lege. Fortsett skyllingen til irritasjonen gir seg. Søk lege i tilfelle vedvarende smerte eller synsforstyrrelser.
 
 
Svelging Skyll munnen og drikk et par glass med vann. Unngå brekninger.
 
Informasjon til helsepersonell -
 
Helsekontroll
 
5. TILTAK VED BRANNSLUKKING
 
 
 
Passende slukningsmidler Ikke relevant. Produktet er et brannslukningsmiddel.
 
 
Uegnede slukningsmidler -
 
Brann og eksplosjonsfarer Ingen brann- eller eksplosjonsfare kan forårsakes av dette produktet.
 
 
Personlig verneutstyr -
 
Annen informasjon -
 
6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP
 
 
 
Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Bruk personlig verneutstyr, se pkt. 8. Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av støv. Øyespyler bør være tilgjengelig på arbeidsplassen.
 
 
Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø Ved utslipp til vann vil produktet synke og langsomt oppløses. Ingen spesielle tiltak ansees nødvendig ved mindre utslipp. Selv større utslipp til vann eller jord ansees ikke å medføre fare for miljøet av betydning.
 
 
Egnede metoder for skadebegrensning og opprenskning Søl fjernes fortrinnsvis mekanisk eller med støvsuger og samles i tett emballasje. Fuktig pulver skal ikke oppbevares i tett lukket embalasje, da det kan utvikles karbondioksyd og dermed overtrykk.
Mindre mengder kan spyles til kloakkavløp med mye vann.
 
 
Annen informasjon -
 
 
7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING
 
 
 
Spesielle egen- skaper og farer -
 
 
Håndterings- veiledning Følg bruksanvisningen. Sørg for god ventilasjon. Øyespyler tilgjengelig på arbeidsplassen. Unngå innånding av støv og unødig kontakt med hud og øyne. Bruk personlig verneutstyr se kap. 8.
 
Lagringsanvisning Oppbevares på et tørt sted i tett originalemballasje. Unngå vibrasjoner som kan komprimere produktet. Unngå direkte kontakt med alkaliske stoffer og andre brannslukningsmidler. Temperaturstabil fra -60 til +55°C. Under disse betingelser er produktet lagringsstabilt i minst 5 år. Holdes vekke fra matvarer og dyrefor.
 
Annen informasjon
 
 
8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR
 
 
 
Administrative normer Ingrediens .................................. Adm.Norm. Enhet
Kalsiumkarbonat / kalkstein/ dolomitt 10 mg/m3
 
 
 
Forebyggende tiltak Øyespyler skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Mekanisk ventilasjon kan være nødvendig. Unngå innånding av støv. Alt personlig verneutstyr skal være CE-merket.
 
 
Åndedrettsvern Bruk støvfiltermaske P2 ved arbeid som kan medføre fare for innånding av støv.
 
Øyevern Bruk briller ved arbeid som kan medføre fare for at stoffet kommer i øynene. Øyedusj bør være tilgjengelig på arbeidsplassen.
 
Håndvern Ved lengre tids kontak bruk vernehansker laget av: Alle typer plast eller gummi, unntatt latex (allergifare).
 
Hudvern Normalt ikke nødvendig ved vanlig håndtering. Bruk egnede verneklær for brannslukking.
 
 
Annen informasjon
 
 
9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
 
 
Produktets form Finmalt lettflytende pulver Lukt Ingen lukt.
Farge Hvit Oppløselig i Ikke blandbar med organiske løsemidle
Smelte/frysepunkt Kokepunkt
Tetthet 1,1 - 2,2 g/cm³ Flammepunkt -
Eksplosjonsområde pH (kons.)
Løselighet i vann løselig Molmasse
Damptrykk Viskositet
Metningskons. Tenntemperatur -
Dekomponeringstemp. 270 °C Luktegrense
pH løsning ca. 8 (5% i vann) Damptetthet (luft=1)
Vannreaktivitet Luftreaktivitet
Rel.Ford.Hastighet
Annen informasjon
 
 
10. STABILITET OG REAKTIVITET
 
 
 
Stabilitet Normal stabil.
 
 
Reagerer med Dekomponerer ved oppvarming og danner CO2. Fare for trykkøkning i lukket emballasje.. Reagerer med sterke syrer. Unngå kontakt med fuktighet.
 
 
Farlige spaltnings- produkter Ingen spesielt farlige nedbrytningsprodukter.
 
 
Annen informasjon
 
 
11. HELSEFAREOPPLYSNINGER
 
 
 
Annen informasjon Produktet ansees ikke helsefarlig ved normal bruk.
 
 
Innånding Innånding av pulver vil virke uttørrende på slimhinnene og kan medføre irritasjon. Administrativ norm for generert støv er 10 mg/m³.
 
 
Hudkontakt Langvarig kontakt kan medføre uttørring og dermed større risiko for irritasjon.
 
 
Øyekontakt Stoff i øynene kan virke noe irriterende,
 
 
Svelging Svelging vil kunne forårsake lett irritasjon av slimhinnene i munn og svelg.
 
 
Kroniske effekter -
 
 
Allergi -
 
 
Arvestoff -
 
 
Kreft -
 
 
Reproduksjons- skade -
 
 
Annen toksikologisk informasjon
 
 
Oral toksisitet >4000 mg/kg Rotte
 
 
Dermal toksisitet
 
 
Inh.toksisitet
 
 
12. MILJØOPPLYSNINGER
 
 
 
Mobilitet Produktet er lett løslig i vann.
 
 
Nedbrytbarhet Produktet er biologisk lett nedbrytbart.
 
 
 
 
 
 
Akkumulering Ingen fare for bioakkumulering.
 
Økotoksisitet Ingen økotoksistet.
 
 
Andre skadevirkninger -
 
 
Annen informasjon -
 
 
13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL
 
 
 
Fjerning av rester og avfall Ikke klassifisert som spesialavfall. Rester leveres til offentlig fyllplass eller egnet behandlingsanlegg. Vannløsning kan slippes i kloakkavløp.
 
 
Spesialavfalls- gruppe -
 
 
14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT
 
ADR (vei) UN Nr: - Klasse Fareseddel
 
Farlig gods Nei Farenr.
Marg nr
 
RID (jernbane) UN Nr: - Klasse Etikett
 
Farlig gods Nei Farenr.
 
IMDG (sjø) UN Nr: - Side Forp.gr.
 
Farlig gods Nei MFAG Sub.risk
Klasse Etikett
EmS Marine poll. Nei
 
IATA(fly) UN Nr: - Klasse Etikett
 
Farlig gods Nei Sub.risk - Forp.gr.
 
Proper shipping name
 
 
Annet Er ikke omfattet av de internasjonale regler for transportklassifisering.
 
 
15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER
 
R-setninger -
 
S-setninger S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn.
S-22 Unngå innånding av støv.
S-51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder.
 
 
Referanser Forskrifter om helsefare-, brannfare, eksplosjonsfare, miljøfare merking med veiledning, 1998; "Norsk Stoffliste", SFT, Arbeidstilsynet, DBE, Oljedirektoratet, 1998; "Administrative normer", Best.nr.361; "YL-merking", best.nr. 431; "Hansekguiden", Arbeidsmiljøforlaget; "Transport av farlig gods", ADR,RID,IMDG,IATA, "Forskrifter om spesialavfall", Miljøverndep., 1999, Arbeidstilsynets brosjyrer om verneutstyr inkl. åndedrettsvern (Best.nr. 539).
 
 
Annen informasjon
 
 
16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE
 
 
 
Informasjonskilder
 
 
Andre opplysninger HMS Logiconsult har ikke ansvar for feil og mangler i opplysninger fra produsent/leverandør. Produsent/leverandør oppgitt i seksjon 1 i HMS databladet er juridisk ansvarlig for databladets innhold.

Punkter som ikke er relevant for produktet er markert med "-".

Godkjent av HMS Logiconsult i henhold til Oljeindustriens Landsforening (OLF) ordning for kvalitetssikring av HMS-datablader.

Dato: Signatur:HMS Logiconsult AS
Fabrikkveien 27
4033 Stavanger
Tlf: 51 57 80 05 Fax: 51 57 80 06
www.hmslogiconsult.com.
 
 
Brukerens anmerkninger
 
Erstatter Første gang utgitt: 03.01.02
 
Databladet er utarbeidet ved hjelp av HMS-sensor