Datablader
HMS - DATABLAD
Revisjonsdato: 29.08.02
Datablad nr:
 
 
 
STHAMEX - Øvingsskum - N
 
 
1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA
 
 
 
 
Handelsnavn STHAMEX - Øvingsskum - N
Synonymer
Kjemisk navn
Artikkel nr Dekl.nr.
Gruppe CAS nr.
EC-nr Indeks nr.
Resept nr Formel
Leverandør PRESTO BRANNTEKNIKK AS
Breiflåtveien 15
Postboks 1096 Hillevåg
4095 STAVANGER
Tlf: 51 58 34 11 Fax: 51 58 23 99 Nødtelefon 1: Giftinfo: 22 59 13 00
Omsetter
 
Ansvarlig Arne Gabrielsen
 
Anvendelse Brannslukningsskum
Utarbeidet av HMS Logiconsult AS v/FJ
 
 
 
2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING
 
 
Ingrediens ........................ CAS-nr Innhold FB FH FM R-Setninger
Overflateaktive stoffer <20 Xi 36/38
 
 
 
Tegnforklaring FB/FH/FM=Fareklasse brann/-helse/-miljø, Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende,
IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig ,F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, M=Arve- stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftftremkallende, R=Reproduksjonsskadelig.
 
 
Ingrediens- kommentarer VANNBASERT
CAS-nr. er beskyttet.

Nr.1 Klass: Produsent

Se punkt 16 for fulltekstversjon av alle R-setninger som er angitt i dette punkt.
 
 
3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER
 
 
 
Vurdert Ikke-merkepliktig

Oppbevares utilgjengelig for barn.
 
 
4. FØRSTEHJELPSTILTAK
 
 
 
Annen informasjon Flytt den skadde fra eksponeringskilden. Gi aldri mat eller drikke til bevisstløs person.
 
 
Innånding Den skadede bringes snarest mulig bort fra eksponeringskilden. Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft.
 
Hudkontakt Tilsølt hud spyles straks med vann i minst 15 min.
Øyekontakt Ved sprut skylles øynene øyeblikkelig med store mengder vann i minimum 15 minutter. Kontakt lege ved fortsatt ubehag.
 
 
Svelging FREMKALL IKKE BREKNINGER! (Mulig fare for kvelning som følge av dannelse av skum). Skyll munnen med vann, deretter drikkes store mengder vann eller helst melk. Gi aldri noe til en bevisstløs person. Kontakt lege.
 
Informasjon til helsepersonell -
 
Helsekontroll
 
5. TILTAK VED BRANNSLUKKING
 
 
 
Passende slukningsmidler Produktet er et brannslukningsmiddel.
 
 
Uegnede slukningsmidler -
 
Brann og eksplosjonsfarer Produktet er ikke brannfarlig.
 
 
Personlig verneutstyr Brannslukkere må benytte røykdykkerutstyr.
 
Annen informasjon -
 
6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP
 
 
 
Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Bruk personlig verneutstyr beskrevet i pkt. 8. Unngå øye- og hudkontakt. Unngå innånding av damper. Sørg for god ventilasjon. Unngå sprut.
 
 
Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø Større mengder konsentrat må ikke tømmes i kloakk.
 
 
Egnede metoder for skadebegrensning og opprenskning Absorberes med sand, sagmugg o.l. Oppsamles. Stoffet er ikke spesialavfall.
 
 
Annen informasjon
 
 
7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING
 
 
 
Spesielle egen- skaper og farer -
 
 
Håndterings- veiledning Det skal være øyespyler på arbeidsplassen. Bruk personlig verneutstyr som beskrevet i pkt. 8.
Unngå sprut. Unngå hud- og øyekontakt. Unngå innånding av aerosoler. Sørg for god ventilasjon ved aerosoldannelse.
 
Lagringsanvisning Må ikke lagres sammen med oksyderende stoffer som f.eks. salpetersyre, nitrateter, klorater. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.
 
Annen informasjon
 
 
8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR
 
 
 
Administrative normer Ingrediens .................................. Adm.Norm. Enhet
 
 
 
 
 
Forebyggende tiltak Øyespylingsmuligheter nær arbeidsplassen. Alt ny-innkjøpt personlig verneutstyr skal være CE-merket. Unngå utvikling av aerosoler. Unngå øyekontakt. Unngå innånding av damper/ spray. Unngå hudkontakt. Unngå sprut. Sørg for god ventilasjon.
 
 
Åndedrettsvern Ved fare for innånding av produktet bør det benyttes åndedrettsvern med støvfilter (P-2) og gassfilter (A-brunt).
 
Øyevern Det bør brukes tette vernebriller evt. ansiktsmaske ved aerosoldannelse eller fare for sprut.
 
Håndvern Ved langvarig og hyppig hudkontakt bruk vernehansker av: gummi eller plast bortsett fra latex. Bruk innervanter av bomull. Vernehanskene bør skiftes etter 4-5 timers bruk, vrenges og luftes.
 
Hudvern -