Datablader
INTERN BRANDSKYDDSKONTROLL

Räddningstjänstlagen 41§ innehåller inte bara krav på att släckutrustning skall anskaffas utan förutsätter också att de skall underhållas. Ansvaret för att släckutrustningen hålls i funktionsdugligt skick åvilar ägaren eller innehavaren av byggnaden, upplaget eller anläggningen. En handbrandsläckare måste underhållas för att funktionen skall kunna garanteras vid ett brandtillbud. Beroende på typ av släckare kan behovet av åtgärder variera. Den som vid brand skall använda handbrandsläckare måste vara utbildad för att klara uppgiften.

INSTRUKTION FÖR EGEN TILLSYN AV HANDBRANDSLÄCKARE
(Referens: Förslag till ISO/DIS 11602-2 Tillsyn och underhåll och Svenska Brandförsvarsföreningens bok om handbrandsläckare)

Samtliga släckare skall kontrolleras regelbundet för att säkerställa att:

  1. Släckaren är placerad synligt på avsedd plats
  2. Släckarens senaste årsöversyn inte överskrider ett år
  3. Släckaren inte är blockerad och är lätt att ta loss
  4. Släckaren användningsinstruktion är synlig och fullt läsbar
  5. Släckaren inte är uppenbart skadad eller angripen av rost
  6. Släckarens manometer eller indikator står i rätt område eller position
  7. Släckarens plombering och sigill inte är bruten eller saknas
  8. Släckarens varselskyltning finns och är oskadd

Dokumentation över brister för att ombesörja nödvändiga korrigeringsåtgärder skall föras.

Intervall för egen tillsyn av handbrandsläckare bör vara en månad och får ej vara längre än ett kvartal. När släckare är placerade i utsatta miljöer bör kontrollen utföras oftare än månadsvis.

AB Förenade Brandredskap
Christer Sönnerlid
Servicéchef