Datablader
HMS - DATABLAD
Revisjonsdato: 03.01.02
Datablad nr:
 
 
 
Centrimax ABC
1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA
 
Handelsnavn Centrimax ABC
Synonymer
Kjemisk navn
Artikkel nr Dekl.nr.
Gruppe CAS nr.
EC-nr Indeks nr.
Resept nr Formel
Leverandør Presto Brannteknikk AS
Postboks 1096 Hillevåg
4095 STAVANGER
Tlf: 51 58 34 11 Fax: 51 58 23 99 Nødtelefon 1: Giftinfo: 22 59 13 00
Omsetter
 
Ansvarlig Gunnar Løkkeberg
 
Anvendelse Pulver for brannslukking
25 kg sekk
Utarbeidet av HMS Logiconsult A/S
 
2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING
 
 
Ingrediens ........................ CAS-nr Innhold FB FH FM R-Setninger
Ammoniumdihydrogenfosfat 7722-76-1 ? IK
Ammoniumsulfat 7783-20-2 ? IK
 
Tegnforklaring FB/FH/FM=Fareklasse brann/-helse/-miljø, Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende,
IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig ,F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, M=Arve- stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftftremkallende, R=Reproduksjonsskadelig.
 
 
Ingrediens- kommentarer Ikke klassifiseringspliktig etter MERCK.
Produktet inneholder flere ingredienser som enten er Ikke-klassifiseringspliktige eller finnes i så små mengder at de ikke er oppgavepliktige. HMS Logiconsult AS har sett og vurdert hele sammensetningen.
 
 
3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER
 
Vurdert ikke-merkepliktig.

Kan irritere øyne, luftveier og hud

Oppbevares utilgjengelig for barn.
 
 
4. FØRSTEHJELPSTILTAK
 
 
 
Annen informasjon Behovet for øyeblikkelig legehjelp vurderes som lite aktuelt. Generell symptomatisk førstehjelp: Hold pasienten varm og i ro. Ved bevisstløshet løses stramme klær og pasienten legges i stabilt sideleie. Gi aldri mat eller drikke til bevisstløs person. Sørg for åpne luftveier, evt kunstig åndedrett eller hjertekompresjon.
 
 
Innånding Sørg for frisk luft og hvile.
 
Hudkontakt Tilsølt hud vaskes straks lunket vann. Ved tørrhet brukes en vanlig hudkrem.
Øyekontakt Skyll med mye rent vann i minst 15 minutter. Hold øyene åpne, men ikke gni. Kontakt lege. Fortsett skyllingen til irritasjonen gir seg. Søk lege i tilfelle vedvarende smerte eller synsforstyrrelser.
 
 
Svelging Skyll munnen og drikk et par glass med vann. Unngå brekninger. Søk lege i tilfelle ubehag.
 
Informasjon til helsepersonell -
 
Helsekontroll
 
5. TILTAK VED BRANNSLUKKING
 
Passende slukningsmidler Ikke relevant. Produktet er et brannslukningsmiddel.
 
 
Uegnede slukningsmidler -
 
Brann og eksplosjonsfarer Ingen brann- eller eksplosjonsfare kan forårsakes av dette produktet.
 
 
Personlig verneutstyr -
 
Annen informasjon -
 
6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP
 
Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Bruk personlig verneutstyr, se pkt. 8. Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av støv. Øyespyler skal være tilgjengelig på arbeidsplassen.
 
 
Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø Dem opp for spredning og unngå utslipp til kloakkavløp. Ved utslipp til vann vil produktet langsomt oppløses. Ingen spesielle tiltak ansees nødvendig ved mindre utslipp. Selv større utslipp til vann eller jord ansees ikke å medføre fare for miljøet av betydning.
 
 
Egnede metoder for skadebegrensning og opprenskning Søl fjernes fortrinnsvis mekanisk eller med støvsuger og samles i tett emballasje. Stoffet er ikke spesialavfall.
Spyl etter med rikelig mengde vann, som kan slippes i kloakkavløp.
 
 
Annen informasjon -
 
 
7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING
 
Spesielle egen- skaper og farer -
 
 
Håndterings- veiledning Følg bruksanvisningen. Sørg for god ventilasjon. Øyespyler tilgjengelig på arbeidsplassen. Ungå innånding av støv og unødig kontakt med hud og øyne. Bruk personlig verneutstyr se kap. 8.
 
Lagringsanvisning Oppbevares på et tørt sted i tett originalemballasje. Unngå vibrasjoner som kan komprimere produktet. Unngå direkte kontakt med alkaliske stoffer og andre brannslukningsmidler. Temperaturstabil fra -43 til +60°C. Under disse betingelser er produktet lagringsstabilt i minst 5 år. Holdes vekke fra matvarer og dyrfor.
 
Annen informasjon
 
 
8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR
 
 
 
Administrative normer Ingrediens .................................. Adm.Norm. Enhet
Ammoniumsulfat 10 mg/m3
 
 
 
Forebyggende tiltak Øyespyler skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av støv. Alt personlig verneutstyr skal være CE-merket.
 
 
Åndedrettsvern Bruk støvfiltermaske P2 ved arbeid som kan medføre fare for innånding av støv.
 
Øyevern Bruk briller ved arbeid som kan medføre fare for at stoffet kommer i øynene. Øyedusj bør være tilgjengelig på arbeidsplassen.
 
Håndvern Ved lengre tids kontak bruk vernehansker laget av: Alle typer plast eller gummi, unntatt latex (allergifare).
 
Hudvern Normalt ikke nødvendig ved vanlig håndtering. Bruk egnede verneklær for brannslukking.
 
 
Annen informasjon
 
 
9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
 
 
Produktets form Finmalt lettflytende pulver Lukt Ingen lukt.
Farge Gul Oppløselig i Ikke blandbar med organiske løsemidle
Smelte/frysepunkt 153 Kokepunkt
Tetthet 0,85-1,1 g/cm³ Flammepunkt -
Eksplosjonsområde pH (kons.)
Løselighet i vann Moderat løselig Molmasse
Damptrykk Viskositet
Metningskons. Tenntemperatur -
Dekomponeringstemp. 190 °C Luktegrense
pH løsning ca. 4,5 (5% i vann) Damptetthet (luft=1)
Vannreaktivitet Luftreaktivitet
Rel.Ford.Hastighet
Annen informasjon
 
 
10. STABILITET OG REAKTIVITET
 
 
 
Stabilitet Normal stabil.
 
 
Reagerer med Dekomponerer ved oppvarming i flammesonen og danner en brannhemmende barriere. Kan reagere med lut og alkaliske forbindelser, samt sterke oksydasjonsmidler.
 
 
Farlige spaltnings- produkter Ingen spesielt farlige nedbrytningsprodukter.
 
 
Annen informasjon
 
 
11. HELSEFAREOPPLYSNINGER
 
 
 
Annen informasjon Produktet ansees ikke helsefarlig ved normal bruk.
 
 
Innånding Innånding av pulver vil virke uttørrende på slimhinnene og kan medføre irritasjon. Administrativ norm for generert støv er 10 mg/m³.
 
 
Hudkontakt Produktet ansees ufarlig ved hudkontakt, selv om langvarig kontakt kan medføre uttørring og dermed større risiko for irritasjon.
 
 
Øyekontakt Stoff i øynene vil virke irriterende, men medfører liten risiko for alvorlig skade.
 
 
Svelging Svelging vil kunne forårsake lett irritasjon av slimhinnene i munn og svelg. Ingen forgiftningsfare.
 
 
Kroniske effekter -
 
 
Allergi -
 
 
Arvestoff -
 
 
Kreft -
 
 
Reproduksjons- skade -
 
 
Annen toksikologisk informasjon
 
 
Oral toksisitet 3000 mg/kg (ammoniumsulfat) Rotte
 
 
Dermal toksisitet
 
 
Inh.toksisitet
 
 
12. MILJØOPPLYSNINGER
 
 
 
Mobilitet Produktet er impregnert med silikon og er derfor umiddelbart vannavstøtende. Produktet løses langsomt og vil kunne flyte på overflaten.
 
 
Nedbrytbarhet Produktet er biologisk lett nedbrytbart.
 
 
 
 
 
 
Akkumulering Ingen fare for bioakkumulering.
 
Økotoksisitet Ingen økotoksistet.
 
 
Andre skadevirkninger -
 
 
Annen informasjon -
 
 
13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL
 
 
 
Fjerning av rester og avfall Ikke klassifisert som spesialavfall. Rester leveres til offentlig fyllplass eller egnet behandlingsanlegg. Vannløsning kan slippes i kloakkavløp.
 
 
Spesialavfalls- gruppe
 
 
14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT
 
ADR (vei) UN Nr: - Klasse Fareseddel
 
Farlig gods Nei Farenr.
Marg nr
 
RID (jernbane) UN Nr: - Klasse Etikett
 
Farlig gods Nei Farenr.
 
IMDG (sjø) UN Nr: - Side Forp.gr.
 
Farlig gods Nei MFAG Sub.risk
Klasse Etikett
EmS Marine poll. Nei
 
IATA(fly) UN Nr: - Klasse Etikett
 
Farlig gods Nei Sub.risk - Forp.gr.
 
Proper shipping name
 
 
Annet Er ikke omfattet av de internasjonale regler for transportklassifisering.
 
 
15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER
 
 
R-setninger -
 
S-setninger S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn.
S-22 Unngå innånding av støv.
S-51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder.
 
 
Referanser Forskrifter om helsefare-, brannfare-, eksplosjonsfare- og miljøfaremerking med veiledning, 2002; "Norsk Stoffliste", SFT, Arbeidstilsynet, DBE, Oljedirektoratet, 2002; "Administrative normer", Best.nr. 361; "YL-merking", best.nr. 431; "Hansekguiden", Arbeidsmiljøforlaget; "Transport av farlig gods", ADR, RID, IMDG, IATA, "Forskrifter om spesialavfall", Miljøverndep., 1999, Arbeidstilsynets brosjyrer om verneutstyr inkl. åndedrettsvern (Best.nr. 539).
 
 
Annen informasjon
 
 
16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE
 
 
 
Informasjonskilder
 
 
Andre opplysninger HMS Logiconsult har ikke ansvar for feil og mangler i opplysninger fra produsent/leverandør. Produsent/leverandør oppgitt i seksjon 1 i HMS databladet er juridisk ansvarlig for databladets innhold.

Punkter som ikke er relevant for produktet er markert med "-".

Godkjent av HMS Logiconsult i henhold til Oljeindustriens Landsforening (OLF) ordning for kvalitetssikring av HMS-datablader.

Dato: Signatur:HMS Logiconsult AS
Fabrikkveien 27
4033 Stavanger
Tlf: 51 57 80 05 Fax: 51 57 80 06
www.hmslogiconsult.com.
 
 
Brukerens anmerkninger
 
Erstatter Første gang utgitt: 03.01.02
 
Databladet er utarbeidet ved hjelp av HMS-sensor