Datablad

VEDLIKEHOLDSMANUALER

INTERN BRANDSKYDDSKONTROLL

Räddningstjänstlagen 41§ innehåller inte bara krav på att släckutrustning skall anskaffas utan förutsätter också att de skall underhållas. Ansvaret för att släckutrustningen hålls i funktionsdugligt skick åvilar ägaren eller innehavaren av byggnaden, upplaget eller anläggningen. En handbrandsläckare måste underhållas för att funktionen skall kunna garanteras vid ett brandtillbud. Beroende på typ av släckare kan behovet av åtgärder variera. Den som vid brand skall använda handbrandsläckare måste vara utbildad för att klara uppgiften.

INSTRUKTION FÖR EGEN TILLSYN AV HANDBRANDSLÄCKARE
(Referens: Förslag till ISO/DIS 11602-2 Tillsyn och underhåll och Svenska Brandförsvarsföreningens bok om handbrandsläckare)

Samtliga släckare skall kontrolleras regelbundet för att säkerställa att:

 1. Släckaren är placerad synligt på avsedd plats
 2. Släckarens senaste årsöversyn inte överskrider ett år
 3. Släckaren inte är blockerad och är lätt att ta loss
 4. Släckaren användningsinstruktion är synlig och fullt läsbar
 5. Släckaren inte är uppenbart skadad eller angripen av rost
 6. Släckarens manometer eller indikator står i rätt område eller position
 7. Släckarens plombering och sigill inte är bruten eller saknas
 8. Släckarens varselskyltning finns och är oskadd

Dokumentation över brister för att ombesörja nödvändiga korrigeringsåtgärder skall föras.

Intervall för egen tillsyn av handbrandsläckare bör vara en månad och får ej vara längre än ett kvartal. När släckare är placerade i utsatta miljöer bör kontrollen utföras oftare än månadsvis.

AB Förenade Brandredskap
Christer Sönnerlid
Servicéchef

Kontroll av manometer på Presto tryckladdade släckare

Släckaren är försedd med manometer utav membrantyp. Manometern är av sådan typ att dess funktionsduglighet går att kontrollera. Detta skall göras årligen. För kontroll av manometern fordras 3 st specialverktyg (mejsel, stift, och monteringshylsa). (Art.nr. 4791)

Glas (Art.4790)

Kontroll

 1. Bänd försiktigt bort glaset med hjälp av mejseln. Var försiktig så att ej manometernålen skadas. 
 2. Tryck in stiftet i hålet, som finns under det röda fältet på manometerns
  a) visartavla. Tryck sedan in stiftet så att visarnålen flyttar sig 2-3 mm in på det röda fältet.
  b) Har manometernålen hakat upp sig i det gröna fältet? Peta till visaren i riktning mot det röda fältet.
  c) Släpp trycket på stiftet. Visaren skall återgå till sitt ursprungliga läge på gröna fältet.
  d) Upprepa punkt 2 a och 2 c 2-3 ggr.
  e) I fuktig och korrosiv miljö smörj manometernålens axel med penetrerande rostlösande, fuktdrivande och smörjande olja. 
 3. Om visarnålen fortfarande fastnar eller att manometern är skadad skall den bytas. 
 4. Återmontera glaset enligt följande:
  a) Lägg glaset i botten på monteringshylsan
  b) Tryck hylsan med glaset över manometern
  c) Slå till med handen på knappen i botten av hylsan, glaset skall då pressas fast på manometern

Byte av sprängbleck

Släckaren är försedd med sprängbleck, 11 mm (Art.4758), 9mm (Art.47581), som är till för att skydda släckaren från ogynnsamt övertryck. Ogynnsamt övertryck kan uppstå om släckaren utsätts för onormalt höga temperaturer t.ex. starkt solljus.

 1. Skruva försiktigt loss sprängblecksskruven 
 2. Tag ut sprängblecket. 
 3. Gör ren skruven, gängan och sätet. Inga skador får förekomma på gängan eller sätet. 
 4. Nytt sprängbleck läggs på plats, med färgmarkeringen utåt. Sprängblecksskruven skruvas i och dras med 16-18 NM för 11 mm och 10-12 Nm för 9 mm:s diameter på sprängblecket. 
 5. Trycksätt och kontrollera släckaren.

Drivgas

Drivgasen i tryckladdade Prestosläckare skall vara kvävgas (N2) av normal handelskvalitet.

Omladdningsinstruktion för trycksatta vätskesläckare enl. EN3

 1. Kontrollera att släckaren är trycklös. Om tryck finns kvar, lossa sprängblecksskruven ca 1 varv. När släckaren är trycklös dras skruven med 16 18 Nm med momentnyckel. 
 2. Skruva loss slangen från ventilhuset. 
 3. Förvissa Er om att behållaren är trycklös innan ventilen skruvas loss från behållaren. Rengör ventil och kägla. 
 4. Töm ur eventuellt kvarvarande släckmedel och kontrollera behållaren invändigt. Skölj ur den om så erfordras. 
 5. Häll först i rent vatten i behållaren och tillsätt därefter skum- koncentratet. Det är viktigt att vattnet hälls i först eftersom det annars skummar över. 
 6. Byt o-ringen (Art.4733) vid ventilens anslutningsgänga. Gör rent gängan och o-ringsläget. Fetta in o-ringen med silikon, vaselin eller liknande. 
 7. Ventilen dras åt för hand. Eventuellt kan haknyckel användas. Kontrollera att slanganslutningen på ventilhuset står mitt över hålet för slangen i bottenringen. 
 8. Trycksätt släckaren enligt följande:
  a)   Skruva fast laddningsnippeln i ventilens slanganslutning och anslut kvävgastub. Denna skall vara försedd med reduceringsventil inställd på 14-15 bar, således något högre tryck än till vilket apparaten skall laddas.
  b)   Tryck ner handtaget och öppna gasflaskventilen.
  c)   När laddningstrycket är 14 bar släpps tryckhandtaget, gasflaskventilen stängs .
  d)   Skaka flaskan och kontrollera att trycket är ca 1 bar över markeringen på manometern.
  e)   Avlägsna laddnippeln. 
 9. Montera och plombera säkringen. Använd säkringstråd som ger en dragkraft av 30 100 N. 
 10. Tätkontrollera släckaren vid käglan via slanganslutningen, sprängblecksskruv, anslutningsgänga och manometeranslutning. 
 11. Montera tillbaka slangen. 
 12. Kontrollera att lackering och dekaler är oskadade samt klistra fast dekal med uppgifter om omladdningsdatum.

Service- och omladdningsinstruktioner för Presto koldioxidsläckare

Tillsyn ska ske regelbundet, helst varje månad. Kontrollera följande:

 1. att släckaren sitter på sin plats
 2. att den är lättåtkomlig och kan lossas från fästet
 3. att säkringen är plomberad
 4. att släckaren inte har några skador

Årlig översyn ska göras en gång om året, enligt följande:

 1. Kontrollera att släckaren är av rätt typ och storlek i förhållande till brandrisken.
 2. Kontrollera att släckaren är rätt placerad i lokalen och att den är monterad med vägghängare eller fordonsstativ.
 3. Kontrollera att släckaren är utmärkt med anvisningsskylt.
 4. Kontrollera att släckaren är lätt att lossa ur sin hållare.
 5. Torka av behållaren och kontrollera att den är oskadd. Inga bucklor och ingen gravrost får förekomma. Vänd på behållaren och kontrollera dess undersida.
 6. Kontrollera behållarens provtryckningsdatum, instansat på behållarens mantelyta. Provtryckning ska ske senast tio år efter föregående provtryckning.
 7. Väg släckaren och kontrollera att läckaget inte överstiger tio procent av nettoinnehållet, det vill säga 0,5 kilo för femkilossläckaren och 0,2 kilo för tvåkilossläckaren.
  Vikterna är endast ungefärliga. De varierar något mellan olika tillverkningsserier. Totalvikten är dock alltid lika med instansad taravikt + fyllningsvikten + vikten av snörör och hållare för slang.
  Släckarvikten kan också jämföras med instansad taravikt. Taravikten anger vikten på tom släckare inklusive ventil och stigarrör, men exklusive slang och hållare för slang.
  Väg släckaren utan slang och behållare. Den får max väga 0,5 kilo mindre än den sammanlagda tara- och kolsyrevikten. Tvåkilossläckarna får väga max 0,2 kilo mindre.
 8. Drag ut säkringen och kontrollera att den går lätt att lossa.
 9. För försiktigt avtryckaren upp och ner, utan att utlösa släckaren, och kontrollera att avtryckaren är lätt att röra och inte är stukad eller skadad. Kontrollera också att låssprinten som håller avtryckaren sitter på plats.
 10. Återmontera säkringen.
 11. Lossa slangen och blås igenom den för att kontrollera att inte munstycket är igensatt.
 12. Kontrollera att slangen är hel. Yttergummit får inte vara skadat eller sprucket. Kontrollera speciellt noggrant intill ventilanslutningen.
  Drag fast slangen och kontrollera att packningen mellan slangkoppling och ventil sitter på plats.
 13. Kontrollera att diffusorn är hel. Inga sprickor eller skador får förekomma. Kontrollera också att munstycket inne i diffusorn är väl fastdraget.
 14. Kontrollera att etiketterna är hela och läsbara. Byt vid behov.
 15. Plombera släckaren. Montera serviceetikett och ange datum och signatur.

Funktionskontroll och provtryckning
Behållaren ska in för återkommande kontroll och provtryckas regelbundet av företag godkänt av organ enligt ADR. Provtryckning ska ske senast tio år efter föregående provtryckning.

Omladdning

 1. Kontrollera att släckaren är trycklös. Töm eventuell restmängd kolsyra innan slangen demonteras.
  Om endast en liten del av kolsyran är förbrukad kan släckaren toppfyllas utan att först tömmas.
 2. Gänga av slangen med diffusor.
 3. Kontrollera behållarens tomvikt.
 4. Anslut fyllningsslangen och lås släckarventilen i öppet läge med en limklämma eller liknande.
  Släckaren skall förankras före fyllning, så att den inte far iväg av kolsyretrycket om fyllningsslangen lossnar eller går av.
 5. Fyll släckaren med koldioxid enligt anvisningen för fyllningsutrustningen. Släckaren ska fyllas med den mängd koldioxid som är instansad på behållaren. Mängden får aldrig överstiga 0,75 kilo per liter behållarvolym.
 6. Stäng släckarventilen och montera säkringen innan fyllningsslangen lossas.
 7. Kontrollera att vikten av fylld behållare är korrekt i förhållande till tomvikten. Kontrollera också att släckaren håller tätt genom att pensla såpvatten över slanganslutningen, säkerhetsventilen och runt halsgängan.
 8. Montera slang med bricka eller täckmutter innan släckaren flyttas.
 9. Plombera släckaren och fäst en serviceetikett som anger totalvikt, laddningsdatum och signatur.

Reparationer
Byte av sprängbleck

 1. Kontrollera att släckaren är tom genom att trycka ned avtryckaren. Slangen med diffusor måste vara monterad.
 2. Skruva loss sprängblecksmuttern.
 3. Tag ur det skadade sprängblecket.
 4. Gör ren muttern, gängan och sätet i ventilen. Inga skador får förekomma på sätet i ventilen eller i muttern.
 5. Lägg ett nytt sprängbleck i ventilen och skruva i muttern. Sprängblecket ska vändas med mässingsdelen mot muttern och kopparytan in mot ventilen.
 6. Pressa på plasthatten på muttern.

Byte av ventil

 1. Gänga ur den gamla ventilen.
 2. Kontrollera att gängorna i behållaren är hela. Rengör vid behov.
 3. Linda på teflontejp på ventilgängan. Tejpen ska lindas medsols om man ser ventilen underifrån. Börja linda tejp på gängans nedre smala del. Tejpen ska överlappa tidigare lager med upp till tre millimeter. Linda upp, ner och åter upp efter gängan så att tejpen täcker hela ventilgängan jämt med tre till fyra lager. Den använda tejpen ska ha en tjocklek på 0,1 millimeter.
 4. Skjut försiktigt ned ventilen i behållaren utan att skada tejpen. Dra först ventilen för hand. Använd därefter momentnyckel och dra till 100 Nm i aluminiumbehållare.

Beakta
Koldioxid har mycket högt tryck
Kodioxid har vid rumstemperatur 50 bars tryck och redan vid 40°C är trycket 140 bar. Iakttag därför stor försiktighet vid fyllning, transport och arbete med släckaren. Hantera aldrig släckaren utan att täckmutter eller slang med diffusor är monterade på utloppet.

Sprängblecket ska aktiveras under provtrycket
Vid byte av ventil på en äldre släckare måste den nya ventilen vara försedd med ett sprängblek som utlöser under behållarens provtryck. Montera därför inte en ny 250-barsventil på en gammal 190-barsbehållare utan att först byta sprängbleck.

Aluminiumbehållare är värmekänsliga
Aluminiumbehållare försvagas om de utsätts för hög värme, över 140°C i tjugofyra timmar eller 180°C kortvarigt. Provtryck därför alltid en behållare som har utsatts för brand eller annan onormal uppvärmning.
Iakttag försiktighet vid ugnslackering.