Datablader
HMS - DATABLAD
Revisjonsdato: 10.01.02
Datablad nr:
 
 
 
Comet 4, Comet 4 "Colt"
 
 
1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA
 
 
 
 
Handelsnavn Comet 4, Comet 4 "Colt"
Synonymer
Kjemisk navn
Artikkel nr Dekl.nr.
Gruppe CAS nr.
EC-nr Indeks nr.
Resept nr Formel
Leverandør PRESTO BRANNTEKNIKK AS
Breiflåtveien 15
Postboks 1096 Hillevåg
4095 STAVANGER
Tlf: 51 58 34 11 Fax: 51 58 23 99 Nødtelefon 1: Giftinfo: 22 59 13 00
Omsetter
 
Ansvarlig Gunnar Løkkeberg
 
Anvendelse
Utarbeidet av HMS Logiconsult A/S
 
 
 
2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING
 
 
Ingrediens ........................ CAS-nr Innhold FB FH FM R-Setninger
GLYCEROL 56-81-5 60-100 IK
 
 
 
Tegnforklaring FB/FH/FM=Fareklasse brann/-helse/-miljø, Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende,
IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig ,F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, M=Arve- stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftftremkallende, R=Reproduksjonsskadelig.
 
 
Ingrediens- kommentarer VANNBASERT
Inneholder N2-gass
Nr.1: Klass Merck

HMS Logiconsult AS har sett og vurdert hele sammensetningen.
 
 
3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER
 
 
 
Vurdert ikke-merkepliktig.

Lett øyeirritasjon er mulig

Oppbevares utilgjengelig for barn.
 
 
4. FØRSTEHJELPSTILTAK
 
 
 
Annen informasjon Behovet for øyeblikkelig legehjelp vurderes som lite aktuelt. Generell symptomatisk førstehjelp: Hold pasienten varm og i ro. Gi aldri mat eller drikke til bevisstløs person.
 
 
Innånding Sørg for frisk luft og hvile. Søk lege ved betydelig påvirkning.
 
Hudkontakt Vask huden med vann
Øyekontakt Skyll med mye rent vann i minst 15 minutter. Hold øyene åpne. Hvis øyeirritasjon vedvarer søk lege.
 
 
Svelging Drikk et par glass med vann eller melk/fløte.
 
Informasjon til helsepersonell -
 
Helsekontroll
 
5. TILTAK VED BRANNSLUKKING
 
 
 
Passende slukningsmidler Vann, skum og karbondioksid.
 
 
Uegnede slukningsmidler -
 
Brann og eksplosjonsfarer Ingen brann- eller eksplosjonsfare kan forårsakes av dette produktet.
 
 
Personlig verneutstyr Brannslukker må benytte røykdykkerutstyr.
 
Annen informasjon -
 
6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP
 
 
 
Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Bruk personlig verneutstyr, se pkt. 8. Unngå innånding av sprøytetåke. Unngå øyekontakt.
 
 
Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø Dem opp for spredning og unngå utslipp av større mengder til kloakkavløp.
 
 
Egnede metoder for skadebegrensning og opprenskning Blandes med inaktivt absorpsjonsmateriale, f.eks vermikulit, sand, jord etc. Oppsamles. Spyl rent med mye vann.
 
 
Annen informasjon -
 
 
7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING
 
 
 
Spesielle egen- skaper og farer Unngå dannelse av aerosoler. Unngå søling, hud og øye kontakt. Ventilasjon nødvendig på utblåsingsstedet.
 
 
Håndterings- veiledning Unngå utvikling av aerosoler. Unngå sprut og søl. Unngå øyekontakt. Bruk personlig verenutstyr, kap. 8.
 
Lagringsanvisning Oppbevares på et tørt og ventilert sted. Holdes vekk fra oksiderende stoffer. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Lagres ved temp. lavere enn 50 °C. Oppbevares med ventilenden ned.
 
Annen informasjon
 
 
8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR
 
 
 
Administrative normer Ingrediens .................................. Adm.Norm. Enhet
 
 
 
 
 
Forebyggende tiltak Øyespyler bør være tilgjengelig på arbeidsplassen.
 
 
Åndedrettsvern Hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig, kan det være behov for egnet åndedrettsvern med gassfilter A. Ved sprøyting av produktet må det benyttes åndedrettsvern med støvfilter P-2 + gassfilter A-brunt.
 
Øyevern Øye- eller ansiktsbeskyttelse bør anvendes ved fare for sprut og aerosolutvikling.
 
Håndvern Ved lengre tids kontak bruk vernehansker laget av: Alle typer plast eller gummi, unntatt latex (allergifare).
 
Hudvern -
 
 
Annen informasjon
 
 
9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
 
 
Produktets form Viskøs væske Lukt Ingen lukt
Farge Klar Oppløselig i Ikke blandbar med organiske løsemidle
Smelte/frysepunkt Kokepunkt
Tetthet g/cm³ Flammepunkt 160 °C
Eksplosjonsområde pH (kons.)
Løselighet i vann Fullstendig blandbar Molmasse
Damptrykk 0,33 Pa Viskositet
Metningskons. Tenntemperatur -
Dekomponeringstemp. °C Luktegrense
pH løsning Damptetthet (luft=1)
Vannreaktivitet Luftreaktivitet
Rel.Ford.Hastighet
Annen informasjon
 
 
10. STABILITET OG REAKTIVITET
 
 
 
Stabilitet Normal stabil.
 
 
Reagerer med Sterke oksyderende stoffer.
 
 
Farlige spaltnings- produkter CO2, CO
 
 
Annen informasjon
 
 
11. HELSEFAREOPPLYSNINGER
 
 
 
Annen informasjon -
 
 
Innånding -
 
 
Hudkontakt Jenntatt og langvarig kontakt kan medføre uttørring og dermed større risiko for tørr og sprukken hud.
 
 
Øyekontakt Kan gi øyeiritasjoner.
 
 
Svelging -
 
 
Kroniske effekter -
 
 
Allergi -
 
 
Arvestoff -
 
 
Kreft -
 
 
Reproduksjons- skade -
 
 
Annen toksikologisk informasjon
 
 
Oral toksisitet Ikke kjent
 
 
Dermal toksisitet Ikke kjent
 
 
Inh.toksisitet Ikke kjent
 
 
12. MILJØOPPLYSNINGER
 
 
 
Mobilitet Produktet er lett løslig i vann.
 
 
Nedbrytbarhet Produktet er biologisk lett nedbrytbart.
 
 
 
 
 
 
Akkumulering Ingen fare for bioakkumulering.
 
Økotoksisitet Ingen økotoksistet.
 
 
Andre skadevirkninger -
 
 
Annen informasjon -
 
 
13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL
 
 
 
Fjerning av rester og avfall Ikke klassifisert som spesialavfall. Rester leveres til offentlig fyllplass eller egnet behandlingsanlegg. Vannløsning kan slippes i kloakkavløp.
 
 
Spesialavfalls- gruppe -
 
 
14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT
 
ADR (vei) UN Nr: - Klasse Fareseddel
 
Farlig gods Nei Farenr.
Marg nr
 
RID (jernbane) UN Nr: - Klasse Etikett
 
Farlig gods Nei Farenr.
 
IMDG (sjø) UN Nr: - Side Forp.gr.
 
Farlig gods Nei MFAG Sub.risk
Klasse Etikett
EmS Marine poll. Nei
 
IATA(fly) UN Nr: - Klasse Etikett
 
Farlig gods Nei Sub.risk - Forp.gr.
 
Proper shipping name
 
 
Annet Er ikke omfattet av de internasjonale regler for transportklassifisering.
 
 
15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER
 
 
R-setninger -
 
S-setninger S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn.

 
 
Referanser Forskrifter om helsefare-, brannfare-, eksplosjonsfare- og miljøfaremerking med veiledning, 2002; "Norsk Stoffliste", SFT, Arbeidstilsynet, DBE, Oljedirektoratet, 2002; "Administrative normer", Best.nr. 361; "YL-merking", best.nr. 431; "Hanskeguiden", Arbeidsmiljøforlaget; "Transport av farlig gods", ADR, RID, IMDG, IATA, "Forskrifter om spesialavfall", Miljøverndep., 1999, Arbeidstilsynets brosjyrer om verneutstyr inkl. åndedrettsvern (Best.nr. 539).
 
 
Annen informasjon
 
 
16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE
 
 
 
Informasjonskilder
 
 
Andre opplysninger HMS Logiconsult har ikke ansvar for feil og mangler i opplysninger fra produsent/leverandør. Produsent/leverandør oppgitt i seksjon 1 i HMS databladet er juridisk ansvarlig for databladets innhold.

Punkter som ikke er relevant for produktet er markert med "-".

Godkjent av HMS Logiconsult i henhold til Oljeindustriens Landsforening (OLF) ordning for kvalitetssikring av HMS-datablader.

Dato: Signatur:HMS Logiconsult AS
Fabrikkveien 27
4033 Stavanger
Tlf: 51 57 80 05 Fax: 51 57 80 06
www.hmslogiconsult.com.
 
 
Brukerens anmerkninger
 
Erstatter Første gang utgitt: 03.01.02
 
Databladet er utarbeidet ved hjelp av HMS-sensor