Datablader
HMS - DATABLAD
Revisjonsdato: 29.08.02
Datablad nr:
 
 
 
STHAMEX - SVM - P
 
 
1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA
 
 
 
 
Handelsnavn STHAMEX - SVM - P
Synonymer
Kjemisk navn
Artikkel nr Dekl.nr.
Gruppe CAS nr.
EC-nr Indeks nr.
Resept nr Formel
Leverandør PRESTO BRANNTEKNIKK AS
Breiflåtveien 15
Postboks 1096 Hillevåg
4095 STAVANGER
Tlf: 51 58 34 11 Fax: 51 58 23 99 Nødtelefon 1: Giftinfo: 22 59 13 00
Omsetter
 
Ansvarlig Arne Gabrielsen
 
Anvendelse Brannslukningsskum
Utarbeidet av HMS Logiconsult AS v/FJ
 
 
 
2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING
 
 
Ingrediens ........................ CAS-nr Innhold FB FH FM R-Setninger
Overflateaktive stoffer <40 Xi 36/38
2-butoksyetanol 111-76-2 18-20 Xn 20/21/22-36/38
 
 
 
Tegnforklaring FB/FH/FM=Fareklasse brann/-helse/-miljø, Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende,
IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig ,F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, M=Arve- stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftftremkallende, R=Reproduksjonsskadelig.
 
 
Ingrediens- kommentarer VANNBASERT
Nr.1 Klass: Produsent (CAS-nr. er beskyttet)
CAS-nr- 111-76-2 = EC-nr. 203-905-0

Se punkt 16 for fulltekstversjon av alle R-setninger som er angitt i dette punkt.
 
 
3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER
 
 
 
Irriterer øynene og huden.
Farlig ved innånding grunnet løsemidler YL-gruppe 3.
Ikke miljøfarlig.

Oppbevares utilgjengelig for barn.
 
 
4. FØRSTEHJELPSTILTAK
 
 
 
Annen informasjon Flytt den skadde fra eksponeringskilden. Gi aldri mat eller drikke til bevisstløs person.
 
 
Innånding Den skadede bringes snarest mulig bort fra eksponeringskilden. Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Gi oksygen eller munn til munn metode om nødvendig.
 
Hudkontakt Tilsølt hud spyles straks med vann i minst 15 min. Tilsølte klær fjernes og vaskes meget godt før ny bruk.
Øyekontakt Ved sprut skylles øynene øyeblikkelig med store mengder vann i minimum 15 minutter. Kontakt lege.
 
 
Svelging FREMKALL IKKE BREKNINGER! (Fare for kvelning pga dannelse av skum). Skyll munnen med vann, deretter drikkes store mengder vann eller helst melk. Gi aldri noe til en bevisstløs person. Kontakt lege.
 
Informasjon til helsepersonell -
 
Helsekontroll
 
5. TILTAK VED BRANNSLUKKING
 
 
 
Passende slukningsmidler Produktet er et brannslukningsmiddel i seg selv.
 
 
Uegnede slukningsmidler -
 
Brann og eksplosjonsfarer Produktet er ikke brannfarlig.
 
 
Personlig verneutstyr Brannslukkere må benytte røykdykkerutstyr.
 
Annen informasjon -
 
6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP
 
 
 
Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Bruk personlig verneutstyr beskrevet i pkt. 8. Unngå øyekontakt. Unngå innånding av damper. Sørg for god ventilasjon. Unngå sprut. Unngå hudkontakt.
 
 
Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø Større mengder konsentrat må ikke tømmes i kloakk.
 
 
Egnede metoder for skadebegrensning og opprenskning Absorberes med sagmugg eller samles opp og leveres nærmeste mottakstasjon for destruering. Stoffet er spesialavfall. Innleveres til godkjent mottakssted/ firma. Se kap. 13.
 
 
Annen informasjon
 
 
7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING
 
 
 
Spesielle egen- skaper og farer -
 
 
Håndterings- veiledning Det skal være øyespyler og nøddusj på arbeidsplassen. Bruk personlig verneutstyr som beskrevet i pkt. 8.
Unngå utvikling av aerosoler. Unngå sprut. Unngå hudkontakt. Unngå øyekontakt. Unngå innånding av aerosoler. Sørg for god ventilasjon.
 
Lagringsanvisning Må ikke lagres sammen med oksyderende stoffer som f.eks. salpetersyre, nitrateter, klorater. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.
 
Annen informasjon
 
 
8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR
 
 
 
Administrative normer Ingrediens .................................. Adm.Norm. Enhet
2-butoksyetanol 50 mg/m3
 
 
 
Forebyggende tiltak Øyespylingsmuligheter nær arbeidsplassen. Alt ny-innkjøpt personlig verneutstyr skal være CE-merket. Unngå utvikling av aerosoler og damper. Unngå øyekontakt. Unngå hudkontakt. Unngå sprut. Sørg for god ventilasjon.
 
 
Åndedrettsvern Bruk åndedrettsvern med gassfilter A-brunt.
Ved sprøyting av produktet må det benyttes åndedrettsvern med støvfilter (P-2) og gassfilter (A-brunt).
Bruk trykkluft-tilført åndedrettsvern i trange rom.
 
Øyevern Det må brukes tette vernebriller evt. ansiktsmaske ved aerosoldannelse eller fare for sprut.
 
Håndvern Bruk vernehansker av: gummi eller plast. Bruk innervanter av bomull. Vernehanskene bør skiftes etter 4-5 timers bruk, vrenges og luftes.
 
Hudvern Ved risiko for direkte kontakt eller sprut skal verneklær benyttes. Gå ikke med gjennomfuktete verneklær.
 
 
Annen informasjon
 
 
9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
 
 
Produktets form Væske Lukt Svak
Farge Klar Oppløselig i Løselig i vann
Smelte/frysepunkt -10 °C Kokepunkt >100°C
Tetthet 1,01 g/cm³ (DIN 12793) Flammepunkt >100 °C (DIN 51758)
Eksplosjonsområde - pH (kons.) 6,5-8,5
Løselighet i vann Lett løslig Molmasse
Damptrykk Viskositet <10 mm²/sek (DIN 51562)
Metningskons. - Tenntemperatur -
Dekomponeringstemp. Luktegrense
pH løsning Damptetthet (luft=1)
Vannreaktivitet Luftreaktivitet
Rel.Ford.Hastighet
Annen informasjon
 
 
10. STABILITET OG REAKTIVITET
 
 
 
Stabilitet Stabil.
 
 
Reagerer med Unngå kontakt med oksyderende stoffer som salpetersyre, nitrater, klorater etc.
 
 
Farlige spaltnings- produkter Gasser av karbonmonoksyd.
 
 
Annen informasjon
 
 
11. HELSEFAREOPPLYSNINGER
 
 
 
Annen informasjon -
 
 
Innånding Farlig ved innånding. Aerosoler virker irriterende på slimhinnene i svelg og luftveier. Virker irriterende på luftveiene Gir hoste og trykk for brystet.
 
 
Hudkontakt Virker irriterende på huden. Gjentatt, jevnlig hudkontakt over tid kan medføre avfetting av huden med resultat: Sår og sprukken hud. Gjentatt hudkontakt over tid kan resultere i ikke-allergiske kontakteksemer.
 
 
Øyekontakt Irriterer øynene.
 
 
Svelging Alvorlige irritasjoner i munn, svelg og spiserør. Kan gi kvalme, brekninger og diare.
 
 
Kroniske effekter -
 
 
Allergi -
 
 
Arvestoff -
 
 
Kreft -
 
 
Reproduksjons- skade -
 
 
Annen toksikologisk informasjon -
 
 
Oral toksisitet Ikke kjent
 
 
Dermal toksisitet Ikke kjent
 
 
Inh.toksisitet Ikke kjent
 
 
12. MILJØOPPLYSNINGER
 
 
 
Mobilitet -
 
 
Nedbrytbarhet Produktet er biologisk nedbrytbart. 95% nedbrudt etter 19 dager.
 
 
 
 
 
 
Akkumulering Ikke kjent.
 
Økotoksisitet Fiske toksisitet LC50: ca. 650 mg/liter (DIN 38412 del 15)
COD: ca 20100 mg/liter (3 % løsning)
BOD5: ca 15200 mg/liter (3 % løsning)
 
 
Andre skadevirkninger -
 
 
Annen informasjon
 
 
13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL
 
 
 
Fjerning av rester og avfall Behandles etter SFT`s regler som spesialavfall:
Konsentratet innleveres til godkjent mottakssted/firma.
 
 
Spesialavfalls- gruppe H-4: Irriterende
H-5: Helseskadelig
 
 
14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT
 
ADR (vei) UN Nr: - Klasse Fareseddel
 
Farlig gods Nei Farenr.
Marg nr
 
RID (jernbane) UN Nr: - Klasse Etikett
 
Farlig gods Nei Farenr.
 
IMDG (sjø) UN Nr: - Side Forp.gr.
 
Farlig gods Nei MFAG Sub.risk
Klasse Etikett
EmS Marine poll.
 
IATA(fly) UN Nr: - Klasse Etikett
 
Farlig gods Nei Sub.risk Forp.gr.
 
Proper shipping name
 
 
Annet Er ikke omfattet av de internasjonale regler for transportklassifisering.
 
 
15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER
 
Yl-gruppe 3  
Yl-tall -
 
R-setninger R36/38 Irriterer øynene og huden.
R20 Farlig ved innånding.
 
S-setninger S2 OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.
S25 Unngå kontakt med øynene.
S26 Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.
S37 Bruk egnede vernehansker.
S39 Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.
S38 Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.
S42 Bruk egnet åndedrettsvern ved utgassing/sprøyting.
S210 Bruk trykkluft-eller friskluftsmaske i trange rom.
 
 
Referanser Forskrifter om helsefare-, brannfare-, eksplosjonsfare- og miljøfaremerking med veiledning, 2002; "Norsk Stoffliste", SFT, Arbeidstilsynet, DBE, Oljedirektoratet, 2002; "Administrative normer", Best.nr. 361; "YL-merking", best.nr. 431; "Hanskeguiden", Arbeidsmiljøforlaget; "Transport av farlig gods", ADR, RID, IMDG, IATA, "Forskrifter om spesialavfall", Miljøverndep., 1999, Arbeidstilsynets brosjyrer om verneutstyr inkl. åndedrettsvern (Best.nr. 539).
 
 
Annen informasjon
 
 
16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE
 
 
 
Informasjonskilder
 
 
Andre opplysninger HMS Logiconsult har ikke ansvar for feil og mangler i opplysninger fra produsent/leverandør. Produsent/leverandør oppgitt i seksjon 1 i HMS databladet er juridisk ansvarlig for databladets innhold.

Punkter som ikke er relevant for produktet er markert med "-".

GODKJENT ETTER NORSK REGELVERK.

Dato: Signatur:HMS Logiconsult AS
Fabrikkveien 27
4033 Stavanger
Tlf: 51 57 80 05 Fax: 51 57 80 06
www.hmslogiconsult.com.
_______________________________________________
Fulltekstversjonen av alle R-setninger som angitt i punkt 2.
R20/R21/R22 Farlig ved innånding, hudkontakt og svelgning.
R36/R38 Irriterer øynene og huden.
 
 
Brukerens anmerkninger
 
Erstatter Første gang utgitt: 29.08.02
 
Databladet er utarbeidet ved hjelp av HMS-sensor